fbpx

Fitnessmenu.cz

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek, včetně tohoto ustanovení, mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ – je obchodní společnost Fitness Foodie s.r.o. se sídlem náměstí 14. října 1307/2, IČ: 09769625.

„Ceník“ – je ceník vydávaný Prodávajícím, v němž jsou uvedeny aktuální ceny Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího: www.fitnessmenu.cz [1].

„Kupní cena“ – je cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za objednané Zboží, jejíž výše odpovídá součtu cen položek uvedených v Ceníku.

„Kupující“ – je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodání Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ – jsou produkty z řady Fitness Menu, tedy balená chlazená jídla, a to jak tzv. Krabičky, které jsou součástí Programu, tak i jednotlivé balené produkty v nabídce
Prodávajícího.

“Krabičky” – jsou produkty z řady Fitness Menu, tedy balená chlazená jídla, která jsou součástí Programu.

“Program” – je individuálně strukturovaný výživový program složený z Krabiček dle potřeb a přání Kupujícího.

“Předplatným” – je objednávka Kupujícího na odběr Krabiček v rámci zvoleného Programu na období nejméně 22 pracovních dnů, u níž není možná úhrada Kupní ceny v hotovosti až při převzetí
Zboží.

Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu a Kupující se zavazuje uhradit za Zboží Prodávajícímu Kupní cenu.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího v souladu s nabídkou produktů Prodávajícího uvedenou v Ceníku a informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím
jídelníčku uveřejněného na: www.fitnessmenu.cz [1].

Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a bude informovat Kupujícího o složení jídel, jeho nutričních
hodnotách, váze produktu a data spotřeby. Tyto informace jsou součástí etikety na Zboží.

Prodávající dodá Zboží na místo určení dle dohody s Kupujícím. Závazek Prodávajícího dodat objednané Zboží je splněn okamžikem dodání Zboží na Kupujícím určené místo, popř. k rukám Kupujícím určené osoby. Po doručení Zboží v souladu s takovýmto pokynem Kupujícího nenese Prodávající za Zboží dále odpovědnost.

U Předplatného není Prodávající povinen začít s výrobou objednaného Zboží, dokud nebude uhrazena celá Kupní cena.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a uhradit za něj Kupní cenu, a to buď převodem na účet Prodávajícího ještě před vlastním dodáním Zboží, nebo v hotovosti při převzetí
Zboží.

U Předplatného je Kupující povinen uhradit Kupní cenu vždy pouze převodem na účet Prodávajícího, a to nejméně 2 pracovní dny před sjednaným termínem dodáním Zboží. Kupující bere na
vědomí, že Prodávající není povinen začít s výrobou objednaného Zboží, dokud nebude uhrazena celá Kupní cena.

Při (jakékoli) bezhotovostní platbě je Kupující povinen zaslat doklad o realizované platbě Prodávajícímu, bez tohoto nebude uskutečněn dovoz Zboží.

O změně místa dodání, skladbě Zboží, změně způsobu platby atd. je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději 3 dny předem. Změny, které budou provedeny později, nemusí Prodávající
reflektovat a nezakládají Kupujícímu právo na slevu, reklamaci nebo případnou kompenzaci. V případě změny adresy dodání během v průběhu rozvozu, si Kupující vyhrazuje právo účtovat poplatek
82,65 Kč bez DPH a stanovit čas dodání Zboží.

Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely
Prodávajícího.

Objednávky zboží se přijímají na emailu: clientservice(zavináč)fitnessmenu.cz nebo na telefonním čísle: +420 702 055 028.

Objednávky a změny přijaté v rozmezí 00:00 – 15.00 se počítají na dodávku + 2 dny.

Objednávky a změny přijaté v rozmezí 15.00 – 23:59 se počítají na dodávku + 3 dny.

Kupující je v rámci objednávky Programu povinen pravdivě a úplně informovat Prodávajícího o všech svých zdravotních omezeních či jiných komplikacích, které mohou mít negativní vliv na jeho zdraví
v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.). Kupující bere na vědomí, že uvedení neoravdivých či zkreslených údajů v rámci objednávky Programu, popř. též nedodržování
stravovacích doporučení, může dojít k negativnímu ovlivnění požadovaných výsledků. Kupující bere na vědomí, že Prodávající sestavuje požadovaný Program dle svého

KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena se vypočítá individuálně dle Ceníku.

Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 3 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není uvedeno jinak. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,01% denně z neuhrazené části kupní ceny.

V případě prodlení s úhradou Kupní ceny zaniká ROVNĚŽ nárok na případnou slevu, a Kupní cena za Zboží tak bude účtována dle běžných (“nezvýhodněných”) cen. Prodávající může v
takovém případě rovněž odmítnout dodávku Zboží až do úplné úhrady za předchozí dodávky Zboží.

DODACÍ PODMÍNKY, PŘEDÁNÍ

Kupující dodá Zboží na místo určené Kupujícím, a to na své náklady, pokud není dohodnuto jinak.

Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, pokud je to technicky možné a Kupující poskytne potřebnou součinnost k předání a převzetí Zboží. Pokud je s Kupujícím dohodnuto
doručení bez osobního předání tj. „pověšení na kliku“, má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem takovéhoto dodání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou
ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží.

Zboží je dodáváno v chlazeném stavu a musí být až do jeho konzumace udržováno v chlazeném stavu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za kvalitu Zboží, pokud po předání Zboží dojde k
porušení skladovacích podmínek.

TRVANLIVOST, PŘÍPRAVA

Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku umístěném přímo na obalu Zboží. Po otevření je Zboží nutné ihned spotřebovat. Příprava zboží se řídí instrukcí uvedenou na
dodaném jídelním lístku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této smlouvy vzniklé, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že je ve vztahu k Prodávajícímu těmito Všeobecnými obchodními podmínkami vázán a vyjadřuje s nimi souhlas.